HOME             HISTORY          BIOGRAPHY       MESSAGES       ARTICLES        JOIN WITH US              NEWS                  PUBLICATIONS          Contact Us 
Connecting Souls
HOME      ABOUT       INDIAN SEEDS       MESSAGES       ARTICLES       AUTOBIOGRAPHY      NEWS      PUBLICATIONS      CONTACT 
உமது வேதத்திலுள்ள அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு, என் கண்களைத் திறந்தருளும். (சங்கீதம் 119:18)

 1. உறவே உரம் (ஆதி. 6:8,9)

 1. வேலையா? பேழையா? (ஆதி 7:16)

 1. ஆசீர்வாதமும், ஐசுவரியமும் (ஆதி 14:18-20)

 1. காவலைத் தாண்டிய கன்னி (ஆதி 16:2)

 1. தூரமாக நிற்கும் துணை (ஆதி 16:5)

 1. வீதிக்குத் விரட்டப்பட்ட வீடு (ஆதி 16:6) 

 1. ஆகாரைத் தொடரும் ஆண்டவர் (ஆதி 16:7,8) 

 1. ஆகாரைத் தொடரும் ஆசீர்வாதம் (ஆதி 16:10) 

 1. காண்பவரைக் காணும் கண்கள் (ஆதி 16:13) 

 1. கருவும் உறவும் (ஆதி 16:15,16) 

 1. சத்துருவை உண்டாக்கிய சாராய் (ஆதி 16:6)

 1. ஊசலாடும் உத்தமம் (ஆதி. 17:1) 

 1. உடன்படிக்கையின் வலி (ஆதி 17:2)

 1. நம்பிக்கையா? நகைப்பா? (ஆதி 17:2,3) 

 1. திருப்தியாகவா? திரளாகவா? (ஆதி 17:5) 

 1. ஆசீர்வாதங்களுக்கும் மேலானவர் (ஆதி 17:6,7) 

 1. தலைக்கு மட்டுமல்ல தலைமுறைக்கு (ஆதி 17:9)

 1. பரதேசியா? சுதேசியா? (ஆதி 17:8) 

 1. பிழையும், விலையும்? (ஆதி 17:18)

 1. அழைக்கப்பட்டவனும்; அழைத்தவரும் (ஆதி 18:1) 

 1. உஷ்ணவேளை (ஆதி 18:1) 

 1. என்னைச் சந்தித்தது எதற்காக? (ஆதி 18:1) 

 1. ஆராதனை ஆண்டவருக்கே (ஆதி 18:2,3) 

 1. உபசரிப்பின் ரகசியம் (ஆதி 18:4,5) 

 1. கடந்துபோகாத கிருபை (ஆதி 18:3) 

 1. நீ சொன்னபடி செய் (ஆதி 18:5) 

 1. உள்ளே, வெளியே (ஆதி 18:8) 

 1. பாக்கியமும், பதிலும் (ஆதி 18:9) 

 1. எங்கே? எதற்காக? (ஆதி 18:9) 

 1. தாவீதின் திறவுகோல் (ஆதி 18:10,14) 

 1. தனிமையில் தேவனோடு (ஆதி 18:22) 

 1. நம்பிக்கையா? நகைப்பா? (ஆதி 18:15) 

 1. வழியனுப்ப அல்ல வழியை ஆயத்தம் பண்ண (ஆதி 18:16) 

 1. நீதிமானுக்காகவே பேசும் நாவு (ஆதி 18:23)

 1. அவருடைய வழி, அவரே வழி (ஆதி 18:19) 

 1. தற்காலிகப் பாதுகாப்பா? நிரந்தர தீர்வா? (ஆதி 18:24,26) 

 1. இரக்கமா? இறக்கமா? (ஆதி 18:28) 

 1. சோதோமின் வாசல் (ஆதி 19:1) 

 1. குணமா? பூரண சற்குணமா? (ஆதி 19:2,3) 

 1. உபசரிப்பின் உயர்ந்த நிலை? (ஆதி 19:2,3) 

 1. விடுதலையின் அப்பம் (ஆதி 19:3) 

 1. விருந்தாகும் விருந்தாளி! (ஆதி 19:4,5) 

 1. வாசலுக்கு வெளியே (ஆதி 19:6,7,9) 

 1. காவலாளி (ஆதி 19:6,7,9)

 1. உயர்ந்த பாதுகாப்பு (ஆதி 19:6,7; 9,10) 

 1. விருந்தினரும் வீடும் (ஆதி 19:7,8) 

 1. இன்னும் யார் இருக்கிறார்கள்? (ஆதி 19:12,13)

 1. இருளும் ஒளியும்? (ஆதி 19:14) 

 1. எரிந்துபோன எகிப்து! (ஆதி 19:13)

 1. தாமதம் எதற்கு? (ஆதி 19:14,15) 

 1. நீதிமானின் பாதுகாப்பு (ஆதி 19:15,16) 

 1. தொடரோட்டம் (ஆதி. 19:17) 

 1. மீண்டும், மீண்டும் (ஆதி. 19:18-22) 

 1. அக்கினியில் அழிவில்லை (ஆதி 19:23)
 
 1. இரவும் உறவும் (ஆதி 19:23) 

 1. பலியும் பழியும் (ஆதி 19:24,25) 

 1. உயிரை இழந்த உப்பு (ஆதி 19:26) 

 1. நீதிமானின் திசை (ஆதி 19:27,28) 

 1. வலைக்குள்ளே வாழ்க்கை (ஆதி 19:29) 

 1. சரிந்துவிழும் சந்ததி (ஆதி 19:33,35) 

 1. விருப்பமும் வீழ்ச்சியும் (ஆதி 19:30) 

 1. காத்திருக்கும் கர்த்தர் (ஆதி 19:17) 

 1. அழிவிலேயே அடைக்கலம் (ஆதி 19:17) 

 1. சத்தியமா? சந்ததியா? (ஆதி 19:36) 

 1. சத்துருவும் சந்ததியும் (ஆதி 19:36) 

 1. வேலிகள் விலகினால்... (ஆதி 19:26) 

 1. அழைப்பே பாதுகாப்பு (ஆதி 20:1,2) 

 1. வார்த்தையும் விபத்தும் (ஆதி 20:1,2) 

 1. வாதையும் வார்த்தையும் (ஆதி 20:3,4) 

 1. அடங்கினால் அடக்கமில்லை (ஆதி 20:6) 

 1. மரணத்திற்குக் காரணமாகும் மனிதர்கள் (ஆதி 20:7)

 1. துணையும் தூணும் (ஆதி 20:8-10) 

 1. கூலியாள் ! (ஆதி 20:11) 

 1. துணையா? தூக்குமரமா? (ஆதி 20:12,13) 

 1. மெய்யா? மேன்மையா? (ஆதி 20:12,13) 

 1. திறக்கப்படும் வாசல்கள் (ஆதி 20:17,18) 

 1. விசுவாசத்தின் பெலன் (ஆதி 21:1,2) 

 1. விருந்தா? விருத்தசேதனமா? (ஆதி 21:6) 

 1. பீறலை உண்டாக்கும் பிணைப்பு (ஆதி 21:9,10) 

 1. வேரும் வேதனையும் (ஆதி 21:11,12) 

 1. பாதை மாறும் பதில் (ஆதி 21:13) 

 1. தலைகீழ் பயணம் (ஆதி 21:14-16) 

 1. திறக்கப்படாத கண்கள் (ஆதி 21:19) 

 1. உடன்படிக்கை (ஆதி 21:22,23) 

 1. சோதனை (ஆதி 22:2) 

 1. பலி (ஆதி 22:1-3) 

 1. அமைதியின் ரகசியம் (ஆதி. 22:5) 

 1. இஸ்மவேலா? ஈசாக்கா? (ஆதி 22:11) 

 1. உயர்ந்த நிலை (ஆதி 22:12) 

 1. நீயா அந்த ஆட்டுக்கடா? (ஆதி 22:13) 

 1. வாக்குத்தத்தமும் வாழ்வும் (ஆதி 22:17,18) 

 1. யேகோவா-யீரே (ஆதி 22:14) 

 1. பொன்னும், பெண்ணும் (ஆதி 22:20-22) 

 1. விலைக்கிரயம் (ஆதி 23:1,2) 

 1. சரீரமும் ஜீவனும் (ஆதி 23:3,4) 

 1. ரகசியம் (ஆதி 24:1,2) 

 1. நீயா? நானா? (ஆதி. 12:2) 

 1. மீண்டும் ஓர் பலிபீடம் (ஆதி. 24:3,4) 

 1. சந்திப்பு (ஆதி 24:12) 

 1. ஆயத்தங்கள் அவருடையதே (ஆதி 24:28) 

 1. ஆசீர்வாதமா? ஆத்துமாவா? (ஆதி 24:29,30) 

 1. தடைகளால் மாறும் திசைகள் (ஆதி 24:49) 

 1. கர்த்தரால் வந்த காரியம் (ஆதி 24:50) 

 1. மணவாட்டியின் முடிவு (ஆதி 24:51) 

 1. எதிரொலி (ஆதி 24:60) 

 1. சமாதானமும், சவாலும் (ஆதி 24:60) 

 1. ஆத்துமாக்களே ஆஸ்தி (ஆதி. 23:63-65) 

 1. வெற்றிடம் (ஆதி 24:66,67) 

 1. வழி விலகினதினால் உண்டான வலி (ஆதி 25:1,2) 

 1. மீண்டும் ஓர் மீறுதல் (ஆதி 25:5,6)

 1. துஷ்டன் மீதிருந்த இஷ்டம் (ஆதி 25:7-9) 

 1. வழி விலகாத வாழ்வு (ஆதி 25:21) 

 1. பட்சமா? பட்சபாதமா? (ஆதி 25:28) 

 1. ஆசீவாதமா? ஆகாரமா? (ஆதி 25:32,34) 

 1. எல்லைக்கு உள்ளே (ஆதி 26:1,2)

 1. சரியான முடிவு (ஆதி 26:3) 

 1. முதல் அடி (ஆதி 26:3) 

 1. அழைப்பும் ஆசீர்வாதமும் (ஆதி 26:12-14) 

 1. உலகை இழுக்கும் விளக்கு (ஆதி 26:28)

 1. துரவுகள் தொடரட்டும் (ஆதி 26:32,33) 

 1. அடிகளுக்குப் பின்வரும் அங்கீகாரம் (ஆதி 26:28) 

 1. வேதனையான துணை (ஆதி 26:34,35) 

 1. ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரம் (ஆதி 27:3,4) 

 1. ஆசீர்வாதமா? ஆகாராமா? (ஆதி 27:3,4) 

 1. வேண்டாம் வேடம் வேண்டாம் (ஆதி 27:12) 

 1. ஓநாயாக்காதே, ஓநாயாகாதே (ஆதி 27:43,44) 

 1. பெலவீனமானப் பார்வை (ஆதி 27:21) 

 1. வீட்டை உடைக்கும் வேர் (ஆதி 27:46) 

 1. அவரைப்போலிருப்பதே ஆசீர்வாதம் (ஆதி 27:41) 

 1. வெறுப்பல்ல வரவேற்பு (ஆதி 28:1,2) 

 1. மண்ணுக்கான மனமாற்றம் (ஆதி 28:8-9) 

 1. பின்னோக்கிய பயணம் (ஆதி. 28:10) 

 1. ஏணி இருப்பது எங்கே? (ஆதி 28:13) 

 1. வாசல் இங்கே வீடு எங்கே? (ஆதி 28:16,17) 

 1. அடைத்துவைக்க அல்ல அழைத்துவர (ஆதி 28:15) (ஆதி 28:20,21) 

 1. உறவுக்காக ஓர் உதறல் (ஆதி 29:8) 

 1. சம்பளத்தில் சரிந்தவன் (ஆதி 29:14,15) 

 1. பிரியம் தரும் பிணை (ஆதி 29:20) 

 1. துணையா? துக்கமா? (ஆதி 29:31) 

 1. துக்கத்திலிருந்து துதிக்கு (ஆதி 29:35) 

 1. வாடகைத் தாய் (ஆதி 30:1) 

 1. வழக்காகும் விண்ணப்பம் (ஆதி 30:1) 

 1. விளக்கும், வெளிச்சமும் (ஆதி 30:27) 

 1. வஞ்சகமான வலை (ஆதி. 30:36) 

 1. விடைபெறும் ஆசீர்வாதம் (ஆதி 30:43) 

 1. முகத்திரை (ஆதி 31:1,2) 

 1. திசைகாட்டி (ஆதி. 31:3) 

 1. உடனிருந்தால் உடைந்துவிடோம் (ஆதி 31:5) 

 1. வெறுமையா? வெற்றியா? (ஆதி 31:9) 

 1. உன்னதமான உறவு (ஆதி 31:12) 

 1. உடைக்கப்பட அல்ல ஒட்டிக்கொள்ள (ஆதி 31:16) 

 1. உயிரற்ற உதடுகள் (ஆதி 31:44,45) 

 1. வலியின் பிரதியொலி (ஆதி 31:49) 

 1. வீழ்ச்சியினால் வந்த ஆட்சி (ஆதி 1:28) 

 1. சுகமான சிறை (ஆதி 11:4) 

 1. உடன்படிக்கை யாரோடு? (ஆதி 31:44) 

 1. முதலிடம் எதற்கு? (ஆதி 30:35,36) 

 1. புத்தி தெளிந்த புதல்வர்கள் 

 1. ஜீவனா? ஜீவனுக்குரியவைகளா? (ஆதி 32:24,25) 

 1. மக்னாயீம் (ஆதி. 32:2) 

 1. பாசமா? பகையா? (ஆதி. 30:36) 

 1. முகமும், அகமும் (ஆதி 31:2) 

 1. பெனியேல் (ஆதி 32:25) 

 1. போர்முறை (ஆதி 33:2-3) 

 1. யுத்தமல்ல, முத்தம் (ஆதி 33:4) 

 1. காணிக்கையா? கையூட்டா? (ஆதி 33:8) 

 1. தகப்பனான மேய்ப்பர்கள் (ஆதி 33:13) 

 1. விரோதத்தின் வரலாறு 

 1. பயமும், பயணமும் (ஆதி 33:17) 

 1. இழப்பு, கலப்பு, கைகலப்பு (ஆதி 33:18) 

 1. வேலி (ஆதி 34:2) 

 1. கோபம், சாபம், சமூகம் (ஆதி 35:1)

 1. ஆலயமும், அலங்காரமும் (ஆதி 35:2) 

 1. செயலிழந்த சந்ததி (ஆதி. 35:2) 

 1. இஸ்ரவேல் இரண்டு அர்த்தங்கள் (ஆதி 32:22)

 1. பெத்தேல், ஏல்பெத்தேல் (ஆதி 35:7) 

 1. அடக்கமும், தொடக்கமும் (ஆதி. 35:19,20)

 1. துர்ச்செய்தியும், நற்செய்தியும் (ஆதி 35:21,22) 

 1. பாசமா? பாகமா? (ஆதி 35:28,29)

 1. ஆயிரமா? பதினாயிரமா? (ஆதி 36:6)

 1. திசை மாறிய ஏசா (ஆதி 36:6)

 1. மாம்சம் மாதிரியல்ல (ஆதி 36:31)

 1. காவலாளி (ஆதி 37:2)

 1. முந்தியோரின் முறுமுறுப்பு (ஆதி 37:4)

 1. தகப்பனின் தியாகம் (ஆதி 37:5)

 1. பாலமான பலி (ஆதி 37:15)

 1. வழிகாட்டிகள் (ஆதி 37:15)

 1. தகப்பனின் துக்கம் (ஆதி 37:35)

 1. வேலியாகட்டும் வாழ்க்கை (ஆதி 37:20-22)  

 1. பாடுகளின் பயணம் (ஆதி 37:36)

 1. யூதாவின் யுத்தம் (ஆதி 38:11)

 1. மந்தையை விட்டுப் போன மேய்ப்பன் (ஆதி 38:16)

 1. உத்திரமா? துரும்பா? (ஆதி. 38:24)

 1. மாம்சத்தில் விழுந்த மாம்சம் (ஆதி 38:1-6) 

 1. பிள்ளைகளைப் பிரியாத பிதா (ஆதி 39:1,2)

 1. தீட்டுப்படாதே... (ஆதி 39:4)

 1. ஆசீர்வாதத்தின் வேலி  (ஆதி 39:9)

 1. உறவும், உணர்வும்  (ஆதி 39:12)

 1. முன்னுரிமை (ஆதி 39:12)

 1. வீழ்ச்சியல்ல, வெற்றியே (ஆதி 39:20)

 1. அடிமைக்குக் கிடைத்த அதிகாரம் (ஆதி 39:22)

 1. எகிப்து எதற்கு? (ஆதி 50:20)